Spring til hovedindhold

Forslag

Vejledning om erstatning til dig, der har været udsat for en forbrydelse

Har du været udsat for en forbrydelse, kan du få erstatning, hvis du har lidt et tab som følge af forbrydelsen. Det er altså et krav, at der er en sammenhæng mellem forbrydelsen og det tab eller den skade, du har lidt. Det er desuden et krav, at du kan dokumentere, at du har lidt et tab. Det kan du læse mere om her og hente ansøgningsskema om erstatning til Erstatningsnævnet.

Hvad kan du få erstatning for?

Hvis du har været syg, kan du få erstatning for de dage, hvor du har været syg på grund af forbrydelsen.

 

Det kan f.eks. være, hvis du har fået behandling med smertestillende medicin eller anden behandling, der er anbefalet af en læge. Det hedder erstatning for svie og smerte.

 

Erstatningen udgør et fast beløb pr. dag, hvor du har været syg.

 

Du kan få erstatning for sygedage, selv om du ikke har et arbejde.

 

Oplys i ansøgningsskemaet til Erstatningsnævnet, hvor mange dage du har været syg. Hvis du stadig er syg, skal du også oplyse dette.  


Sundhedsvæsenet skal udfylde en erklæring, som viser hvor mange dage, du har været syg på grund af forbrydelsen.

 

Dokumentation: Du skal aflevere ansøgningsskemaet til Erstatningsnævnet og erklæringen fra sundhedsvæsenet til politiet, så politiet kan hjælpe dig med at søge erstatning.

 

Hvis du har mistet løn i forbindelse med en sygemelding på grund af en for-brydelse, kan du få erstatning. Det hedder erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Oplys i ansøgningsskemaet til Erstatningsnævnet, i hvilken periode du har mi-stet løn, fordi du har været sygemeldt. Hvis du stadig er sygemeldt, skal du også oplyse dette. 

 

Din arbejdsgiver skal lave en erklæring, som beskriver i hvilken periode, du har været syg, og hvor meget løn du har mistet.

 

Du skal også finde lønsedler for de sidste 3 måneder, før du blev sygemeldt. Hvis det ikke er muligt, så find din seneste årsopgørelse frem.  

 

Hvis du har fået sygeløn eller sygedagpenge, har du ret til forskellen mellem det beløb, du har fået udbetalt, og din normale løn. 

 

Dokumentation: Du skal aflevere ansøgningsskemaet til Erstatningsnævnet, erklæringen fra din arbejdsgiver, lønsedler/årsopgørelse og eventuelt doku-mentation for sygeløn eller sygedagpenge til politiet, så politiet kan hjælpe dig med at søge erstatning.

 

Hvis du har fået en varig skade, som har betydning for din funktionsevne (varigt mén), kan du få erstatning. 

 

Du kan også få erstatning, hvis du på grund af skaden ikke længere er i stand til at arbejde i samme omfang som før (tab af erhvervsevne). 

 

Du kan kun få erstatning, hvis du kan fremlægge dokumentation. Det kan du f.eks. gøre ved at få en erklæring fra sundhedsvæsenet om, hvilken skade der er tale om, og hvilken betydning skaden har for din hverdag.

 

Der skal indhentes en erklæring fra Center for Arbejdsskader. Det vil ofte tage noget tid før erklæringen er udarbejdet, og det er derfor ikke sikkert, at dit er-statningskrav for varige mén eller erstatning for tab af erhvervsevne kan behandles under kriminalsagen.

 

Dokumentation: Du skal aflevere ansøgningsskemaet til Erstatningsnævnet og erklæringen fra sundhedsvæsenet til politiet, så politiet kan hjælpe dig med at søge erstatning. Hvis der er risiko for, at du har fået en varig skade, skal du sige det til politiet.

 

Hvis du har fået ødelagt dit tøj, briller eller andre ting, som du havde på dig, da du blev udsat for en personfarlig forbrydelse, kan du få erstatning.

 

Oplys i ansøgningsskemaet til Erstatningsnævnet, hvilke ting der er ødelagt, og hvad dine udgifter har været. 

For at politiet kan kræve erstatning i retten, er det vigtigt, at du giver politiet oplysninger, som dokumenterer dit krav.

 

Det kan f.eks. være:

 

- En kvittering, der viser, hvad den ødelagte ting har kostet, og hvornår den er købt

 

- Oplysninger, der fortæller, i hvilken stand tingen var (f.eks. som ny, brugt, slidt)

 

- Oplysninger, der viser, hvad det vil koste at købe en ny tilsvarende ting, eller 

 

- En kvittering, der viser, hvad du har betalt for at få en ødelagt ting repareret.

 

- Dokumentation: Du skal aflevere ansøgningsskemaet til Erstatningsnævnet og kvitteringerne til politiet, så politiet kan hjælpe dig med at søge erstatning.

 

Hvis du været udsat for tyveri, bedrageri, hærværk eller anden kriminalitet, hvor du har mistet penge eller fået stjålet eller ødelagt ting, kan du få erstat-ning fra den eller de personer, der dømmes for forbrydelsen. Erstatningsnæv-net kan ikke udbetale erstatning for disse tab.

 

For at politiet kan kræve erstatning i retten, er det vigtigt, at du giver politiet oplysninger, som dokumenterer dit krav. Det kan f.eks. være:

 

- En kvittering, der viser, hvad den ødelagte ting har kostet, og hvornår den er købt, 

 

- Oplysninger, der fortæller, i hvilken stand tingen var (f.eks. som ny, brugt, slidt)

 

- Oplysninger, der viser, hvad det vil koste at købe en ny tilsvarende ting, eller 

 

- En kvittering, der viser, hvad du har betalt for at få en ødelagt ting repareret.

 

- Dokumentation: Du skal aflevere kvitteringerne til politiet, så politiet kan hjælpe dig med at søge erstatning.

 

Hvis du har været udsat for et seksuelt overgreb eller meget grov vold, kan du have krav på erstatning for den krænkelse, som du har været udsat for. 

 

Det er politiet, som skal opgøre kravet. 

 

For at få erstatning skal du udfylde det ansøgningsskema til Erstatningsnævnet, som politiet har udleveret til dig. 

 

Dokumentation: Du skal aflevere ansøgningsskemaet til Erstatningsnævnet til politiet, så politiet kan hjælpe dig med at søge erstatning. 

 

Hvis du har mistet din ægtefælle, samlever, forælder eller dit barn under 18 år som følge af en forbrydelse, kan du have krav på erstatning. 

 

Børn under 18 år, som mister en forælder på grund af en forbrydelse, har som udgangspunkt altid krav på erstatning. Det kaldes forsørgertabserstatning. 

 

Har du betalt for begravelsen, kan du også have ret til erstatning for det beløb, som begravelsen har kostet. Du behøver ikke at være nær pårørende for at få erstatning for udgifter til begravelsen. Du skal sørge for at få og gemme kvitteringer for dine udgifter til begravelsen.

 

Dokumentation: Du skal aflevere ansøgningsskemaet til Erstatningsnævnet og kvitteringerne for dine udgifter til begravelsen til politiet, så politiet kan hjælpe dig med at søge erstatning.


Hvad skal du gøre?

Du skal hurtigst muligt kontakte sundhedsvæsenet, hvis du har været udsat for en forbrydelse og er kommet til skade eller er blevet syg.

 

Sørg for at få en lægeerklæring eller en kopi af den del af din journal, der vedrører den skade du søger erstatning for. Den skal du bruge som dokumentation, når du ansøger om erstatning.

 

Du skal aflevere en kopi af din journal eller lægeerklæring til politiet sammen med ansøgningsskemaet. Det skal politiet bruge for at hjælpe dig med at søge erstatning.

 

Du skal udfylde et ansøgningsskema til Erstatningsnævnet. Det kan du downloade herunder eller få udleveret hos dit lokale politi.

 

Er du under 18 år, skal din værge underskrive ansøgningsskemaet. Det er dig, der har ret til erstatning.

 

Du skal dokumentere dit erstatningskrav.
Du kan kun få erstatning, hvis du kan dokumentere, at du har lidt et tab.  

 

Du skal undersøge, om du har en forsikring. 

Hvis du har en forsikring, skal du kontakte dit forsikringsselskab. Forsikringsselskabet kan fortælle dig, om du har ret til at få udgifter dækket af forsikringen. Hvis dit forsikringsselskab dækker dine udgifter, kan du ikke også få erstatning.

 

Kontakt politiet, hvis du har spørgsmål. Politiets kontaktoplysninger kan findes her. 
Du kan læse mere om, hvad du skal gøre, og hvad du kan få erstatning for her. Du kan også læse, hvad der sker med dit erstatningskrav.


Hvad sker der med dit erstatningskrav?

Politiet kræver erstatning på dine vegne, når kriminalsagen behandles i retten.  Retten tager stilling til, om dit erstatningskrav kan afgøres samtidig med, at kriminalsagen behandles i retten. 

 

Hvis retten beslutter, at du har krav på erstatning, kan der ske følgende:

Ved personfarlig kriminalitet: Politiet udbetaler erstatningen til dig, når udbetalingen er godkendt af Erstatningsnævnet.

 

Erstatningsnævnet har mulighed for at anke rettens afgørelse, eller for i særlige tilfælde at udbetale et højere beløb, end det, som retten har tilkendt. I nogle tilfælde tager retten alene stilling til erstatningspligten og ikke til er-statningens størrelse, og i de tilfælde er det Erstatningsnævnet, der træffer beslutning om beløbets størrelse.

Ved ikke personfarlig kriminalitet: Det er dit eget ansvar at få erstatning fra den person, der er skyld i dit tab. Dommen er din dokumentation for, at du har et erstatningskrav. Retten kan vejlede dig om, hvordan du skal gøre.

Hvis retten beslutter, at du IKKE har krav på erstatning, kan der ske følgende:

Retten kan vejlede dig om dine muligheder for at anke afgørelsen til en højere ret.

Hvis retten beslutter, at den IKKE kan tage stilling til dit erstatningskrav, sker der følgende:

Ved personfarlig kriminalitet: Politiet sender sagen til Erstatningsnævnet. Erstatningsnævnet beslutter, om du skal have erstatning. Erstatningsnævnet kan behandle erstatningskravet, selv om der ikke er nogen, der bliver dømt i kriminalsagen.

Hvis Erstatningsnævnet beslutter, at du har krav på erstatning, udbetaler politiet erstatningen til dig.
Hvis Erstatningsnævnet beslutter, at du ikke har krav på erstatning, kan sagen indbringes for domstolene som en civil sag. 
Ved ikke personfarlig kriminalitet: Retten kan vejlede dig om dine muligheder.