Spring til hovedindhold

Forslag

Organisationen

Grønlands Politis arbejdsopgaver, organisering og personalegrupper.

Ledelse og organisering af politikredsen

 

Grønland er opdelt i fem store kommuner samt et område kaldet Nationalparken. Grønlands Politi er repræsenteret i hele Grønland med i alt 18 politistationer fordelt i landet fra Qaanaaq i nord til Nanortalik i syd.

 

Grønlands politikreds er som rigsmyndighed organisatorisk placeret under Justitsministeriet. Overordnet ledes politikredsen af politidirektøren, der er fysisk placeret i hovedstaden, Nuuk, sammen med politiets centrale administration.

Den centrale administration er opdelt i tre søjler: Anklagemyndigheden, stabssøjlen og politisøjlen. Herfra administreres politiet i de enkelte politiregioner, anklagevirksomheden, politikutterne, økonomien, personalet, politiskolen og IT-opgaver.

I hver søjle er der en overordnet leder, og sammen med politidirektøren udgør de den øverste ledelse for hele politikredsen.

Politidirektøren er endvidere formand for Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd, ligesom rådets sekretariat organisatorisk er placeret i politiet. Hertil er knyttet en medarbejder, som varetager de daglige opgaver i form af udarbejdelse af forslag og tiltag til rådets medlemmer inden for Det Kriminalpræventive Råd.

Organisering af Grønlands Politi
Lederen af anklagemyndigheden er chefanklageren, som derudover fungerer som Grønlands Politis vicepolitimester. Anklagemyndigheden er en del af den centrale enhed. Søjlen er for tiden bemandet med syv jurister og en tolk, ligesom der i søjlen ligeledes er tilknyttet jurastuderende på praktikophold.

Anklagemyndigheden i Grønlands Politi bistår og vejleder i et fornødent omfang politiregionernes anklagere med tiltalerejsninger i sager, hvor der er grundlag for dette.

Når dette er sket, møder erfarne politifolk som anklagere i kredsretten i alle typer sager, herunder drabssager, sædelighedssager og andre alvorlige overtrædelser af Kriminalloven.

I de sager, som skal behandles ved Retten i Grønland og ankesager i Grønlands Landsret, møder en juridisk medarbejder som anklager.
 

Lederen af stabssøjlen er stabschefen. Stabssøjlen er en del af den centrale enhed og varetager en række opgaver for hele politikredsen.

 

Stabssøjlen er opdelt i fem sektioner, herunder hører HR-afdelingen, økonomisektionen, politiskolen i Grønland, servicesektionen og ledelsessekretariatet. Herudover er IT-afdelingen placeret i stabssøjlen.

 

Servicesektionen er den eneste sektion i stabssøjlen, som i forbindelse med det daglige arbejde, har direkte kontakt med borgerne.

 

Servicesektionen behandler sager vedrørende:

 • Pas
 • Udændinge
 • Kørekort
 • Våben, herunder ind- og udførselstilladelse
 • Faderskabssager
 •  Indregistrering/afmelding af køretøjer
 •  Udstedelse af straffeattester

  HR varetager sagsbehandlingen i alle typer af personalesager for hele politikredsen. Sektionen behandler herunder sager vedrørende:
 • Ansættelse og afskedigelse
 • Løn
 • Tjenesterejser
 • Arbejdsskader
 • Personale- samt vakantboliger i Nuuk
 • Administration af til- og fraflytninger i alle politiets boliger i Grønland

 

Økonomisektionen varetager politikredsens samlede økonomi og behandler herunder sager vedrørende:

 • Forvaltningen af politikredsens udgifter og indtægter
 • Udfærdigelse af regnskab
 • Fogedbødesager

 

Politiskolen, som er placeret i Nuuk, varetager og koordinerer al undervisning på politiets basisuddannelse (PBU’en) i Grønland. Uddannelsen svarer til den uddannelse, der udbydes på politiskolen i Danmark.

Politiskolen er derudover ansvarlig for koordineringen af den samlede kompetenceudvikling af politikredsens medarbejdere. Politiskolen udvikler i den forbindelse materiale til hvervekampagner og koordinerer rekrutteringen sammen med politikredsens øvrige ressourcer.

Yderligere oplysninger om politiets basisuddannelse finder du under Politiskolen.

Ledelsessekretariatet understøtter ledelsen og resten af organisationen på flere måder og er bl.a. løbende tovholder på udviklingsprojekter. Derudover behandler sekretariatet konkrete sager på en række områder og besvarer en del høringsspørgsmål. Sekretariatet har også ansvaret for implementering af ny lovgivning, ligesom kommunikationsansvaret ligger i sekretariatet.

IT står for IT-support i Grønlands Politi i samarbejde med den centrale it-afdeling i Rigspolitiet. IT genererer desuden den årlige statistik og er tovholder på IT-udvikling i Grønlands Politi.

 

 

 

 

 

Politisøjlen er repræsenteret på 18 tjenestesteder i hele politikredsen, og ledes af en chefpolitiinspektør, der også indgår i politikredsens øverste ledelse.

 

Politisøjlen er organiseret som en linjeorganisation med afdelinger, sektioner og afsnit. Fire vicepolitiinspektører leder Politisøjlens afdelinger; Beredskabsafdelingen, Efterforskningsafdelingen, Politidistriktsafdelingen og Operativ Stab, og politikommissærer leder afdelingernes forskellige sektioner.

 

Beredskabsafdelingen er politikredsens centrale beredskabsenhed placeret i Nuuk, og har det overordnede ansvar for at håndtere udryknings- og beredskabsopgaver i hele politikredsen, herunder det operationelle ansvar for den beredskabsmæssige krisestyring.

 

Efterforskningsafdelingen er politikredsens centrale efterforskningsenhed placeret i Nuuk, og har det overordnede ansvar for den alvorligere og personfarlige kriminalitet i hele politikredsen, og er kontaktpunkt for og håndterer mere specialiserede opgaver inden for efterforskningsområdet.

 

Politidistriktsafdelingen består af seks politidistrikter med et geografisk dækningsområde i hele politikredsen, og har ansvaret for lokale udryknings- og beredskabsopgaver i tæt samarbejde med Beredskabsafdelingen, og de borgerrettede og forebyggelsesmæssige initiativer i tæt samarbejde med Operativ Stab. Herunder det almene efterforskningsområde og i et vist omfang den mere alvorlige og personfarlige kriminalitet i tæt samarbejde med Efterforskningsafdelingen.

 

Operativ Stab er en stabsfunktion placeret i Nuuk, der varetager og understøtter Politisøjlens planlægnings-, analyse- og styringsopgaver, forebyggelsesområdet og er overordnet kontaktpunkt for Politisøjlens eksterne samarbejde.

 

Senest opdateret: 28. februar 2023