Spring til hovedindhold

Forslag

Organisationen

Grønlands Politis arbejdsopgaver, organisering og personalegrupper.

Ledelse og organisering af politikredsen

 

Grønland er opdelt i fem store kommuner samt et område kaldet Nationalparken. Grønlands Politi er repræsenteret i hele Grønland med i alt 18 politistationer fordelt i landet fra Qaanaaq i nord til Nanortalik i syd.

 

Grønlands politikreds er som rigsmyndighed organisatorisk placeret under Justitsministeriet. Overordnet ledes politikredsen af politidirektøren, der er fysisk placeret i hovedstaden, Nuuk, sammen med politiets centrale administration.

Den centrale administration er opdelt i tre søjler: Anklagemyndigheden, stabssøjlen og politisøjlen. Herfra administreres politiet i de enkelte politiregioner, anklagevirksomheden, politikutterne, økonomien, personalet, politiskolen og IT-opgaver.

I hver søjle er der en overordnet leder, og sammen med politidirektøren udgør de den øverste ledelse for hele politikredsen.

Politidirektøren er endvidere formand for Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd, ligesom rådets sekretariat organisatorisk er placeret i politiet. Hertil er knyttet en medarbejder, som varetager de daglige opgaver i form af udarbejdelse af forslag og tiltag til rådets medlemmer inden for Det Kriminalpræventive Råd.

Organisering af Grønlands Politi
Lederen af anklagemyndigheden er chefanklageren, som derudover fungerer som Grønlands Politis vicepolitimester. Anklagemyndigheden er en del af den centrale enhed. Søjlen er for tiden bemandet med syv jurister og en tolk, ligesom der i søjlen ligeledes er tilknyttet jurastuderende på praktikophold.

Anklagemyndigheden i Grønlands Politi bistår og vejleder i et fornødent omfang politiregionernes anklagere med tiltalerejsninger i sager, hvor der er grundlag for dette.

Når dette er sket, møder erfarne politifolk som anklagere i kredsretten i alle typer sager, herunder drabssager, sædelighedssager og andre alvorlige overtrædelser af Kriminalloven.

I de sager, som skal behandles ved Retten i Grønland og ankesager i Grønlands Landsret, møder en juridisk medarbejder som anklager.
 

Lederen af stabssøjlen er stabschefen. Stabssøjlen er en del af den centrale enhed og varetager en række opgaver for hele politikredsen.

 

Stabssøjlen er opdelt i fem sektioner, herunder hører HR-afdelingen, økonomisektionen, politiskolen i Grønland, servicesektionen og ledelsessekretariatet. Herudover er IT-afdelingen placeret i stabssøjlen.

 

Servicesektionen er den eneste sektion i stabssøjlen, som i forbindelse med det daglige arbejde, har direkte kontakt med borgerne.

 

Servicesektionen behandler sager vedrørende:

 • Pas
 • Udændinge
 • Kørekort
 • Våben, herunder ind- og udførselstilladelse
 • Faderskabssager
 •  Indregistrering/afmelding af køretøjer
 •  Udstedelse af straffeattester

  HR varetager sagsbehandlingen i alle typer af personalesager for hele politikredsen. Sektionen behandler herunder sager vedrørende:
 • Ansættelse og afskedigelse
 • Løn
 • Tjenesterejser
 • Arbejdsskader
 • Personale- samt vakantboliger i Nuuk
 • Administration af til- og fraflytninger i alle politiets boliger i Grønland

 

Økonomisektionen varetager politikredsens samlede økonomi og behandler herunder sager vedrørende:

 • Forvaltningen af politikredsens udgifter og indtægter
 • Udfærdigelse af regnskab
 • Fogedbødesager

 

Politiskolen, som er placeret i Nuuk, varetager og koordinerer al undervisning på politiets basisuddannelse (PBU’en) i Grønland. Uddannelsen svarer til den uddannelse, der udbydes på politiskolen i Danmark.

Politiskolen er derudover ansvarlig for koordineringen af den samlede kompetenceudvikling af politikredsens medarbejdere. Politiskolen udvikler i den forbindelse materiale til hvervekampagner og koordinerer rekrutteringen sammen med politikredsens øvrige ressourcer.

Yderligere oplysninger om politiets basisuddannelse finder du under Politiskolen.

Ledelsessekretariatet understøtter ledelsen og resten af organisationen på flere måder og er bl.a. løbende tovholder på udviklingsprojekter. Derudover behandler sekretariatet konkrete sager på en række områder og besvarer en del høringsspørgsmål. Sekretariatet har også ansvaret for implementering af ny lovgivning, ligesom kommunikationsansvaret ligger i sekretariatet.

IT står for IT-support i Grønlands Politi i samarbejde med den centrale it-afdeling i Rigspolitiet. IT genererer desuden den årlige statistik og er tovholder på IT-udvikling i Grønlands Politi.

 

 

 

 

 

Lederen af politisøjlen er chefpolitiinspektøren. Politikredsen er per 1. august 2018 opdelt i to geografiske politiregioner. Disse er politiregion nord og politiregion syd.

 

 • Politiregion nord dækker over kommunerne Qaqqata, Qeqertalik og Avannaata.
 • Politiregion syd dækker over kommunerne Sermersooq og Kujallaq.


Den landsdækkende vagtcentral er placeret på politigården i Nuuk og er ansvarlig for at modtage og koordinere samtlige henvendelser til politiet mellem kl. 16-08 på hverdage, lørdage samt søn- og helligdage. I Nuuk er endvidere placeret en stabsenhed, der understøtter hele politisøjlen i opgaveløsningen.

Udover de politimæssige opgaver møder polititjenestemændene også på vegne af anklagemyndigheden som anklagere i retten.

Politiet varetager primært de politimæssige opgaver i politikredsen, men som borger skal du også henvende dig på politistationerne, hvis du eksempelvis har brug for et nyt pas og kørekort, eller hvis du skal have en bil indregistreret.

 

Senest opdateret: 1. december 2018.

 

Forslag